Group Exhibition

 

" SEZON ART AWARD 2016 "

3.12 - 25.12.2016

opening party : Fr. 18 - 20 o clock, 2.12.2016 

Sezon Art Gallery ( Tokyo )

Artist: Yuko Takatsudo, Mitsuru Ando, Mariko Ohashi, Satoshi Fujimori

  

"no Title"    50 x 70 cm, Watercolor on Paper, 2016
"no Title" 50 x 70 cm, Watercolor on Paper, 2016


" Bewegung - 移動 " ( Move - Idou )

March 2017

Arai Associates ( Tokyo )  

Artist: Yuko Takatsudo, Mari Iwamoto, Ryo Ozeki, Bianca Kennedy, The Swan Collektive, Hans Amsee,